สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 

 

 

 

ประมวลภาพ