ปูมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เกียรติประวัติ การรับรอง รางวัล เหตุการณ์ และความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2509
เริ่มก่อสร้างเป็นสถานีอนามัย ภายใต้ชื่อ "สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอหล่มเก่า" มีเจ้าหน้าที่ 5 คน ประกอบด้วยแพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 2 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน มีเตียงผู้ป่วยจำนวน 3 เตียง แต่สามารถรับผู้ป่วยไว้รักษาได้จำนวน 10 เตียง โดยมีนายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ เป็นหัวหน้าสถานีฯ
พ.ศ. 2511 พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพลเรือน ตรวจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปราม ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในคราว "ยุทธการสามชัย" บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ณ สถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีนายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ เป็นหัวหน้าสถานีฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2511
พ.ศ. 2512
- พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพลเรือนฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2512
- นายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ ได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา พระองค์ทรงรับสั่งถึงนายแพทย์ประวัติ ความตอนหนึ่งว่า "...เป็นผู้มีความเสียสละอย่างแท้จริง มีความรักชาติอย่างจริงใจด้วยกาทำงานในหน้าที่อย่างสุดฝีมือและไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ทำงานเสมอต้นเสมอปลาย แต่การทำงานของหมอประวัติเหมือนปิดทองหลังพระ เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น..."
พ.ศ. 2513 นายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4 จากพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2520 - ได้รับการคัดเลือกให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 30 เตียง
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2520
พ.ศ. 2521 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2521 งบประมาณก่อสร้าง 8,250,000 บาท
- นายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 และดำรงตำแหน่งจนถึง 30 กันยายน 2535
พ.ศ. 2522
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2522
พ.ศ. 2523 ก่อตั้ง "มูลนิธิน้ำใจชาวหล่ม" ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาต สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่ ต 167/2523 รพร.หล่มเก่าเป็นที่ตั้งสำนักงาน โดยนายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ เป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการชุดแรกประกอบด้วย นายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ นางนุกูล แดงทองดี นายนิยม รุ่งเรือง นายประสพโชค บุตรา และนายสวาท สุมาลย์กันต์ มีทุนทรัพย์เริ่มแรก 265,160 บาท
พ.ศ. 2525
- ได้รับอนุมัติให้ขยายเป้นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
- นายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น จากแพทยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ ได้รับรางวัลศิษย์ศิริราชพยาบาลที่ได้ปฏิบัติงานในชนบทและยาวนาน
พ.ศ. 2526 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
พ.ศ. 2529 นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ ได้รับรางวัลพยาบาลชนบทดีเด่น รางวัลหม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช
พ.ศ. 2531 นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
พ.ศ. 2532 ทำการก่อสร้างตึกผ่าตัดและตึกคลอด ด้วยวงเงินงบประมาณ 3,399,000 บาท
พ.ศ. 2534 นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
- นายแพทย์ไชยสิทธิ์ กีรติเสวี ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 และตำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
- นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ ได้รับรางวัลพยาบาลสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ. 2537 คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 1 เมื่อ 17 มีนาคม 2537
พ.ศ. 2539
- ได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัด
- ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ พช 11 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539
- นางนุกูล แดงทองดี ได้รับเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ
พ.ศ. 2540 - คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 2 เมื่อ 28 มีนาคม 2540
- ขออนุมัติใช้ที่ดินแปลงใหม่เพื่อขยายพื้นที่บริการ และได้รับการจัดสรรพื้นที่จำนวน 168 ไร่ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่เรียกว่า "โคกหนองปลาซิว" ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านนาแค ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมไปตามถนาสายหล่มเก่า-หล่มสัก เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
- ได้รับงบประมาณสร้างรั้วลวดหนามความยาว 715 เมตร
พ.ศ. 2541 - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในการสร้าง รั้วลวดหนาม เพิ่มเติมอีก 1,825 เมตร บริเวณรอบพื้นที่
- ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลทำการตัดถนนโดยรอบพื้นที่ เป็นระยะทาง 2,600 เมตร
พ.ศ. 2542 - ได้นำระบบการพัฒนางานคุณภาพ ISO 9002 มาใช้พัฒนาจนสามารถผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพบริการ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 จากบริษัท Bureau Veritas Quality International (BVQI) ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542 (2542-2545)
- สร้างถนนลูกรังรอบพื้นที่และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 3 เมื่อ 10 พฤษภาคม 2542
พ.ศ. 2543 - ดำเนินการปรับพื้นที่ส่วนขยาย
- ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบการพัฒนางานคุณภาพ ISO 9002 ทุก 6 เดือน ในช่วงปี 2543-2544
พ.ศ. 2544 - ขุดสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ 10 ไร่ และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 3 บ่อ
- ก่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด 60 เตึยง 1 หลัง 6,890,000 บาท
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 4 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2544
- ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ ระดับทอง ปี 2544
พ.ศ. 2546 - ขยายเขตจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่โรงพยาบาลใหม่ด้วยเงินบำรุงเป็นเงิน 1,152,683.18 บาท
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 5 เมื่อ 3 มีนาคม 2544
- ได้รับการบริจาคเงินสำหรับก่อสร้างอาคาร "ธมฺโม ปทีโป" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
พ.ศ. 2547 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอื่นๆ ในพื้นที่ส่วนขยาย
พ.ศ. 2548 - นายจาตุรงค์ จันทรวัฒ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น สาธารณสุขเขต 2 สาขาพยาบาล ปี 2548
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 6
พ.ศ. 2549 - ได้ทำการขยายบริการมาพื้นที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
- ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)  วันที่ 10 มีนาคม 2549
พ.ศ. 2550
- นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ได้มารักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550
- ทีมฟุตบอลชายได้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล "ยุพราชคัพเทิดพระเกียรติครั้งที่ 1 ปี 2550"
- นางสาวประเมิน นวลเทศ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น สาธารณสุขเขต 2 สาขาพยาบาล ปี 2550
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 7
พ.ศ. 2551
- นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 และยังคงปฎิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน
- ก่อสร้าง "ศาลาพระพุทธมหานิโรคันตราย"
- ก่อสร้างอาคารอำนวยการ
- ทีมฟุตบอลชายได้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล "ยุพราชคัพเทิดพระเกียรติครั้งที่ 2 ปี 2551"
- นางวิริยา วิรานันท์ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น สาธารณสุขเขต 2 สาขาพยาบาล ปี 2551
- นำหลัก "จิตตปัญญา" มาใช้ในการทำงานและบริการรักษาสุขภาพ กระบวนกรรุ่นแรกของคปสอ.หล่มเก่า ที่ได้ผ่านการอบรมกับ "เสมสิกขาลัย" ประกอบด้วย นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์ นายธรรมนูญ สวัสดี นายวีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ นายธนัชชัย พลฉวี และนางสาวพรรณิการ์ กันต์สุ่ม
- เริ่มเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาล ผ่านช่องทางเวบไซต์ "lomkaohospital.com" วารสาร และสื่ออื่นๆ
พ.ศ. 2552
- เภสัชกรหญิงเรวดี มาธุวเรส บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น สาธารณสุขเขต 2 สาขาเภสัชกร ปี 2551
- นางวิริยา วิรานันท์ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น สาธารณสุข สาขาพยาบาล
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 8
- นายสมาน พงศ์ชำนะภัย ได้รับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิน้ำใจชาวหล่ม
- ทีมฟุตบอลของโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกที่เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศ ปี 2552
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ความร่วมมือในการส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน การดูและผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ตามรูแบบ HIVQUAL-T ดีเด่น จากโครงการขยายการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
พ.ศ. 2553 - ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงอาคารในพื้นที่ส่วนแรกตั้ง เป็น "อโรคยาสปา"
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- LAB ผ่านการรับรอง ISO 15189 และ LA
- นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์ ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2553
- ทีมแข่งเรือ "พรพระยุพราช" ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ในการแข่งเรือยาวประเพณีอำเภอหล่มเก่า ปี 2553 และรองอันดับ 2 ประเภททั่วไป
- นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาวิ่งประเภทกลุ่มอายุ วิ่งระยะทาง 100 เมตร และ 4x100 เมตร ไปแข่งระดับเขต และระดับกระทรวง ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ปี 2553
ได้รางวัลชมเชยอันดับ 1 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ การประกวดการประดับธงชาติระดับอำเภอ จากการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ได้รางวัลชมเชยคลินิกผู้สูงอายุ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโครงการ Regional Forum เรื่อง "Flexible & Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2553 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม Claim Award 2010 การบริหารจัดการข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ จากสปสช.
พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลารับรอง 21 ก.พ. 2554 - 20 ก.พ. 2557
- ผ่านการตรวจประเมินซ้ำ (Re-Accreditation) HA  ครั้งที่ 1 ปี 2554
- งานชันสูตรสาธารณสุข ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล  ISO 15189 Anti-HIV เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2554 เป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 17 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั้งโลกยอมรับ และมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน LA 2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554
- รางวัลความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี2554
ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HEALTH PROMOTING HOSPITAL ระยะเวลารับรอง 20 ก.พ. 2554 ถึง 20 ก.พ. 2557 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในงานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่าฯ
- มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงอาคารในพื้นที่ส่วนแรกตั้ง และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนขยาย
- มูลนิธิฯ ได้เข้ามาดูแลบริหารงาน "อโรคยาสปา" โดยการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอโรคยา"
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 นำโดย ฯพณฯ ศ.ดร.ธานินท์ กรัยวิเชียร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ
- นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์ คนดีศรีสาธารณสุข  ระดับเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17 ประจำปี 2554
- เภสัชกรหญิงพฤกษา แสงวิจิตร รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับจังหวัด เภสัชกรดีเด่น
- นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์ บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร ปี 2554
- นางวิริยา วิรานันท์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554
- นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาวิ่งประเภทกลุ่มอายุ วิ่งระยะทาง 100 เมตร และ 4x100 เมตร ไปแข่งระดับเขต และระดับกระทรวง ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ปี 2554
ได้รับโล่เกียรติคุณโรงพยาบาลที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการดีเด่น ปี 2554 จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกระบวนการ จากสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- ได้ผ่านการประเมินซ้ำมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ประจำปี 2554
ได้รับการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จากกรมอนามัย
พ.ศ. 2555 - มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่าได้เข้ารับรางวัลมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 9 ของสมาคมมูลนิธิสันติบาตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) ในงานการประชุมสันติบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาคที่ 9 (พิษณุโลก พิจิตร แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน เพชรบูณ์) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
- เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยพิเศษ "อาคารดัชมิลล์อุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้รับการบริจาคทุนก่อสร้างจาคจากกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เป็นจำนวน 10,000,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2553
- ก่อสร้างอาคารพักญาติเฉลิมพระเกียรติ
- มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงอาคารในพื้นที่ส่วนแรกตั้ง เป็น "อนุสรณย้อนอดีตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
- รางวัลองค์กรที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2555
- นายมงคล บุญกล่ำ ได้รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจำ ระดับจังหวัด
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพายเรือ 12 ฝีพาย ประเภทหน่วยงาน
- จัดมหกรรมประกวดหนูน้อยนมแม่และแม่ตัวอย่างระดับอำเภอปี 2555–2557 และได้รางวัลรองชนะเลิศในการเข้าประกวดชิงรางวัลระดับจังหวัด
- คปสอ.หล่มเก่า ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2555
พ.ศ. 2556
- รางวัลสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ปี 2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ในระดับดีเยี่ยม ปี 2556
- ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รพร. ร่วมกับ รพร.จอมบึง จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- รางวัลเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ดีเด่น ปี 2556
- ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ LA ISO 19189 : 2007 (37 รายการทดสอบ)  และ ISO 15190 : 2003 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์
- นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย ได้รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขเขต 2 ประจำปี 2557 สาขาผู้อำนวยการโรงพยาบาล
รางวัลชนะเลิศ MT Best Practice award ปี 2013 (รางวัลผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์) ประเภท CQI เรื่อง "การตรวจหาเชื้อ C.Diphtheriae ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า"  มอบให้โดยสภาเทคนิคการแพทย์  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2556 (Thailand LA Forum 2013) นำเสนอโดย นางอนงค์นาฏ วงค์วร
- จัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 17 ในชื่อ "สุขภาวะทางปัญญา - พัฒนาสุขภาพองค์รวม" ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2556
- ก่อสร้างอาคารพัสดุ
- ได้จัดทำ "โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข" เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการสร้างเสริมความสุขให้กับองค์กร ร่วมกับโรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยรับทุนสนับจาก สสส.
- อำเภอหล่มเก่า ได้รับการรับรองการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- อำเภอหล่มเก่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ CUP สายใยรักแม่ลูกฟันดี ปี 2556 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับรางวัลต้นแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC: Diet Physical Activity Clinic) ระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดการการระบาดโรคคอตีบ ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล จากการนำเสนอผลงานงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำเสนอโดย นายแพทย์สราวุธ สุวรรณปทุมเลิศ
คปสอ.หล่มเก่า ได้รับผลงานยอดเยี่ยมการดำเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุ เครือขาบริการขนาดกลาง แผนงาน Dentphet Award 2013 จากสสจ.เพชรบูรณ์
คปสอ.หล่มเก่า ได้มีผลการดำเนินงานค้นหาและคัดกรองตาต้อกระจก เป็นอันดับ 1 จ.เพชรบูรณ์
- คปสอ.หล่มเก่า ได้มีผลงานยอดเยี่ยมการดำเนินงานในกลุ่มเด็กประถมศึกษา เครือข่ายบริการขนาดกลาง แผนงาน Dentphet Award 2013
คปสอ.หล่มเก่า ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabu District Health System Mangement Quality Award PHQA 2013 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มอบโดย ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
คปสอ.หล่มเก่า ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอผลงานรางวัลคุณภาพการบริหารระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ PHQA 2013 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มอบโดย ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
รางวัล E-Claim Award 2013 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2556 (เป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ดีเด่นอันดับ 3 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- คปสอ.หล่มเก่า ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2556
- สสอ.หล่มเก่า ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขต 2  ปี 2556
- นายพรสิทธิ์ ศรีสุข (สสอ.หล่มเก่า) บุคคลากรดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2556
พ.ศ. 2557
- ผ่านการตรวจประเมินซ้ำ (Re-Accreditation) HA ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (และหลังจากนี้ไปจะต้องรับการตรวจประเมินซ้ำทุกๆ 3 ปี)
- นายแพทย์สราวุธ สุวรรณปทุมเลิศ ได้รางวัลแพทย์ดีเด่น สาขาอายุรกรรม ระดับจังหวัด
ได้ผ่านการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด (ระยะเวลารับรอง 20 มีนาคม 2557 - 19 มีนาคม 2560)
เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหล่มเก่าได้ผ่านการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) ปี 2557 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
- ก่อสร้างอาคารฟอกไต
- ได้ยุบรวมมูลนิธิน้ำใจชาวหล่ม เข้ากับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า เป็นมูลนิธิเดียว
- นายทำนุ แดงทองดี ได้รับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า
- ได้จัดพื้นที่เป็น "สนามวู้ดบอลชาวหล่ม" เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
- ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการพยาบาล (NQA) จากสภาการพยาบาล
- รางวัลประกาศนียบัตรการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพ ระดับดีมาก จากสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 2 กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
- ได้รับรางวัล PHQA ปี 2557 มอบโดย ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
- คปสอ.หล่มเก่า ได้รับโล่โครงการจังหวัดเพชรบูรณ์ปลอดลูกน้ำยุงลาย (5 ร.) ระดับเพชร
-
นายพรสิทธิ์ ศรีสุข (สสอ.หล่มเก่า) บุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขเขต 2 ประจำปี 2557 สาขาสาธารณสุขอำเภอ
- นายสังเวียน ปินะสุ (สสอ.หล่มเก่า) บุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขเขต 2 ประจำปี 2557 สาขาเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- นางวันเพ็ญ แก้วดวงดี (สสอ.หล่มเก่า) ได้รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์
- เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมในความร่วมมือและมุ่งมั่งพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน จากกระทรวงสาธารรณสุข ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557
พ.ศ. 2558 -นายมงคล บุญกล่ำ ได้รับเหรียญทองการแข่งขันเปตองประเภททีมอาวุโสชาย ระดับจังหวัดและระดับกระทรวง ทั้งยังได้รับรางวัลนักกีฬาเปตองชายอาวุโสยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 9-13 กุมภาพันธ์ 2558
- นายแพทย์สราวุธ สุวรรณปทุมเลิศ ได้รับเหรียญทองบาสเกตบอลชายระดับจังหวัด และได้รับเลือกเป็นตัวแทนเขต 2 ไปแข่งขันระดับกระทรวง
- นางพรเพ็ญ แสงหาญ และนางสาวพรฤทัย บุญพรม ได้รับเหรียญทองวิ่ง 4x100 เมตร หญิงทั่วไป ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเขต 2 ไปแข่งขันระดับกระทรวง
- นางสาวประพิศ กาญจนถิ่น (สสอ.หล่มเก่า) ได้รับเหรียญทองวิ่ง 4x100 เมตร หญิงทั่วไป ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนวิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มอายุ 40-44 ปี ระดับเขต 2 ไปแข่งขันระดับกระทรวง
- นายศรรักษ์ กาญจนถิ่น (สสอ.หล่มเก่า) ได้รับเหรียญทองวิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มอายุ 35-39 ปี ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเขต 2 ไปแข่งขันระดับกระทรวง
- นายอภิชาติ วงษ์เรือง ได้รับเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มอายุ 45-49 ปี ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเขต 2 ไปแข่งขันระดับกระทรวง
- คณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มาตรวจเยี่ยมครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
- ก่อตั้งร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล
- สวสส. (อ.โกมาตร) และสรพ. (อ.อนุวัฒน์) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "จิตตปัญญา" ที่โรงพยาบาล ตามโครงการ "งาน...บันดาลใจ" เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 โรงพยาบาลต้นแบบของประเทศ และยากมากที่ทั้งสองท่านจะมาที่โรงพยาบาลใดๆ ในเวลาเดียวกันด้วยจุดประสงค์เดียวกัน บันทึกการดูงานองค์กรต้นแบบ