TOA มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนในชุมชน ในโครงการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

คุณวาสนา ธีรนิติ มอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์

 

คุณวาสนา ธีรนิติ มอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์