สืบสานพระราชปณิธาน
สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล
บริหารโปร่งใส ทันสมัย
และเป็นผู้นำ

 

ความสำเร็จของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศนั้น ถือได้ว่า “เกิดขึ้นเพราะการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากทั้งมูลนิธิโรง พยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา ตลอดจนภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ทำให้เป็นโรงพยาบาลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนซึ่ง กันและกันทั้ง 21 แห่ง” จึงกล่าวได้อย่างภาคภูมิว่า “30 กว่าปีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลระดับอำเภอ (หรือโรงพยาบาลชุมชน) อย่างเข้มข้นทั้งในด้านคุณภาพบริการ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการซึ่งส่งผลดีอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาทางด้านการแพทย์และ สาธารณสุขต่อประชาชนและผู้รับบริการในพื้นที่อำเภอที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ รวมทั้งประชาชนอำเภอใกล้เคียง การพัฒนาดังกล่าวสามารถสร้างการยอมรับ ศรัทธาและความเชื่อมั่นจากประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชแต่ละแห่งในรูปแบบของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (CPH Network) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้งส่วนกลาง สาขา และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ถือเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกันนั่นเอง” มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่าเอง ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลทั้งด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรมดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนา ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน HA, โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งทางด้านเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชน และด้านโครงสร้าง ปรับภูมิทัศน์ให้สง่างาม สมพระเกียรติ ตลอดจนเป็นผู้นำเทิดพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 


ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
6 กันยายน พ.ศ. 2539
ทะเบียนเลขที่ พช 11

ที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิ
416 หมู่ที่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ


  • เพื่อเทิดพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เป็นโรงพยาบาลต้นแบบทั้งด้านการพัฒนาระบบคุณภาพที่หลากหลาย และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ดี
  • เพื่อสนับสนุนและดำเนินการ การพัฒนาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เป็นโรงพยาบาลที่มีภูมิทัศน์ สง่างามสมพระเกียรติ
  • เพื่อพัฒนาการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสก่อประโยชน์สูงสุดแก่มูลนิธิฯ

1. นางนุกูล แดงทองดี อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ
2. นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ อดีตรองประธานกรรมการมูลนิธิ
3. นายแพทย์ไชยสิทธิ์ กีรติเสวี อดีตผู้อำนวยการ รพร.หล่มเก่า
4. นายสมาน พงศ์ชำนะภัย อดีตรองประธานกรรมการมูลนิธิ, อดีตประธานกรรมการมูลนิธิน้ำใจชาวหล่ม
5. นายชัชนันท์ คล้ายหิรัญ


1.  นายอำเภอหล่มเก่า (นายเสรี หอมเกษร) ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2.  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า (พ.ต.อ.ศรีทะนนท์ เรือนมูล) กรรมการที่ปรึกษา
3.  หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 (พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ) กรรมการที่ปรึกษา
4.  สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า (นายพรสิทธิ์ ศรีสุข) กรรมการที่ปรึกษา
5.  นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า (นางวาสนา ธีรนิติ) กรรมการที่ปรึกษา
6.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง (นายทรงวิทย์ โรจน์บุญถึง) กรรมการที่ปรึกษา
7.  กำนันตำบลนาแซง (นายสุนทร สมสร้อย) กรรมการที่ปรึกษา
8.  ผศ.เสาวนิตย์ แดงทองดี กรรมการที่ปรึกษา
9.  นางคำเบ็ญ จันทร์สิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา
10. นางสว่างจิตร เพ็ญภาคกุล กรรมการที่ปรึกษา
11. นางพรชัย ปัญญานุวัฒน์ กรรมการที่ปรึกษา
12. นายสารัช กมลธรไทย กรรมการที่ปรึกษา1.  นายทำนุ แดงทองดี ประธานกรรมการมูลนิธิ
2.  นางมะลิ รัตนครอง รองประธานฯ
3.  นายวันชัย รัตนอาภา รองประธานฯ
4.  นางจันแดง อินทรักษา กรรมการ
5.  นายสุทธิพงษ์ อัครลาวัณย์ กรรมการ
6.  นางวาสนา ธีรนิติ กรรมการ
7.  นางกัญญา เรืองประวัติ กรรมการ
8.  นายกิตติ จงเพิ่มพรวัฒนา กรรมการ
9.  นายเกรียงศักดิ์ อู่สุวรรณ กรรมการ
10. นายประนอม วรวิบูลย์กิจ กรรมการ
11. นางภัสชา รัตนอาภา กรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อัศวสิทธิกิจ กรรมการ
13. นายวดูร ศักดิ์สุรีย์มงคล กรรมการ
14. นางฤดีวรรณ สุวรรณปทุมเลิศ กรรมการ
15. นางสาววรรณิภา เด่นโรจน์มณี กรรมการ
16. นายสุวิทย์ สุมาลย์กันต์ กรรมการ
17. นางชวนพิศ พุ่มเมือง กรรมการ
18. นายศรยุทธ ศิริวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก
19. นางสาวฐิฎวรรณ แดงทองดี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
20. นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย กรรมการและเลขานุการ