แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

 

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) งานพัสดุทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้องานเภสัชกรรมฯ ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดยาและเวชภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ 2565

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเอกซเรย์ ปีงบประมาณ 2565