ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรื่อง ระเบียบปฎิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ