ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง ประเภทจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในและรอบอาคารในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด