ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคํบยกสูง จำนวน 1 คัน ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

เอกสารประกวดราคา