ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด