ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง  โครงการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(Hemodialysis :HD)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด