ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในและรอบอาคารในโรงพยาบาล

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด