ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด