ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด