ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมปัองกันระบบสั่นสะเทือน 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้องป้องกันระบบสั่นสะเทือน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมป้องกันระบบสั่นสะเทือน