ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด