ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ยาฉีด 70% Isophane Insulin Human + 30% Regular Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL cartridge

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด