ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน การจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานโรงครัว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด