ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด