ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายเดือน

            คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

             ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน มาเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย)