นายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ

นายแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอหล่มเก่า
5 มิถุนายน 2510

ผู้อำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2521 - 30 กันยายน 2535

 

2510 - 2535


กว่า 26 ปี ของการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าจากปากต่อปาก ผลงาน คุณงามความดีบันทึกเล็กๆ ของคนบางกลุ่ม จนนำมาสู่ความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดจากคนรุ่นหลังจนถึงรุ่นปัจจุบัน ที่ยังเอ่ยถึงท่านว่า "เป็นนายที่ดูแลห่วงใยลูกน้อง เหมือนพ่อดูแลลูก จนวินาทีสุดท้าย ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ก็จะเห็นว่าพ่ออยู่ใกล้เสมอ..."

การบริหารงานที่มีศิลปะอย่างลงตัว และความกล้าหาญ ความมีวินัยเยี่ยงชายชาติทหาร ได้ถูกเอ่ยถึงผสมผสานกับความเมตตาและความอบอ่นุ ประกอบกับความเป็น ผ้นูำที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ทำให้คนโรงพยาบาลและคนในชุมชน เข้มแข็ง มีความรักและสามัคคีอยู่อย่างมั่นคง แข็งแรง และพร้อมจะเดินฝ่าอุปสรรคไปพร้อมกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน "พระสมเด็จจิตรดา" และทรงรับสั่งถึงนายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ เมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่งว่า "เป็นผู้มีความเสียสละอย่างแท้จริง มีความรักชาติอย่างจริงใจด้านการทำงานในหน้าที่อย่างสุดฝีมือ และไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ทำงานเสมอต้นเสมอปลาย แต่การทำงานของหมอประวัติ เหมือนกับปิดทองหลังพระ เพราะไม่มีใครรู้ใครเห็น"

 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ กีรติเสวี

ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2550

 

2535 - 2550

 

ท่านดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้มา 16 ปีเต็มๆ ท่านไม่เคยคิดที่จะย้ายไปไหนนับตั้งแต่ได้ย้ายมารับราชการที่นี่ เช่นเดียวกับนายแพทย์ประวัติ ทั้งด้านการบริหาร ความอบอุ่น และความเด็ดขาด ครั้งหนึ่งได้มีการถามท่านเกี่ยวกับการรับราชการที่นี่ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาเกิดจนเกษียณอายุราชการ ท่านจึงได้ตอบอย่างประทับใจว่า "อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน ถ้าเรารู้จักคิด และทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีและถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พอใจในสิ่งที่เรามี เราก็มีความสุขแล้ว"

ท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล โดยความสามารถในด้านนี้แสดงให้เห็นจากการขยายพื้นที่ให้บริการ คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า(ส่วนขยาย) นั่นเอง ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการเพื่อขยายโรงพยาบาลจากที่เดิม ซึ่งมีความคับแคบ มาพื้นที่ใหม่ในปัจจุบันที่กว้างใหญ่ถึง 259 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาและบริการผู้ป่วยที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่ ดั่งที่คุณป้าสุวนิตย์ จิตร์เจริญ คู่ชีวิตนายแพทย์ประวัติได้ถ่ายทอดคำพูดที่ทำให้ประทับใจของ ผอ.ไชยสิทธิ์ เมื่อครั้งที่มาสำรวจบุกเบิกพื้นที่แห่งใหม่นี้ว่า "ขอไว้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ ถึงแม้โรงพยาบาลนี้ จะยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลย รุ่นเราอาจจะไม่ได้เห็น รุ่นลูกเราอาจจะได้เห็น ถ้ารุ่นลูกเราไม่ได้เห็น รุ่นหลานก็จะได้เห็น..." และกล่าวด้วยความตื้นตันใจต่ออีกว่า "แต่แล้วทุกๆ อย่างก็เกิดขึ้นในยุคของ ผอ.ไชยสิทธิ์ ได้ในที่สุด ผอ.ไชยสิทธิ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สิ่งที่ท่านทำนั้น ไม่ได้แสดงว่าทำเพื่อตนเองเลย แต่กลับทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง"

 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (2550)

รักษาการผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550

 

2550

 

ในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มารักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550)

ท่านเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์องค์กรด้านดำเนินการ ทำให้มีการทำงานที่มีความชัดเจนรอบคอบ ในสมัยที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ท่านได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กร ทำให้การดำเนินการของฝ่ายงานต่างๆ สามารถทำงานได้เร็วมากขึ้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมและการดำเนินการร่วมกันของคปสอ.หล่มเก่ามีความชัดเจนทำให้ประสานงานมีความรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที

ท่านยังเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการเฝ้าระวังการเงินการคลัง โดยเป็นผู้ที่วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ให้คำปรึกษาและวางแผนการลงทุนสำหรับหน่วยงานสาธารณสุข ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต ต่อมาท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และได้เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน

 นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย

ผู้อำนวยการ
1 มกราคม 2551 - ปัจจุบัน

 

2551 - ปัจจุบัน

 

ท่านเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนด้านการสื่อสารข้อมูลและการจัดการความรู้ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบองค์รวม ทำให้เกิดสื่อต่างๆ มากมาย อาทิเช่น วารสาร “สาระสุข” เวบไซต์โรงพยาบาล ระบบ HosXP และสื่ออื่นๆ ด้วยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้สนใจทั่วไปโดยได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงปีแรกๆ ที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ท่านเป็นผู้บริหารในยุคแห่งความเจริญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน หากแต่ท่านไม่เคยลืมมิติด้าน "จิตตปัญญา" ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ระดับของผู้ปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ผลิตภาพโดยรวมขององค์กรและความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมในที่สุด ดังหลักการที่ว่า "หากเราไม่มีความสุข แล้วจะมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไร"

ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่จะพัฒนาทุกๆ ด้านของโรงพยาบาล สานต่อและต่อยอดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่านก่อนๆ อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคง ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านส่งเสริมสุขภาพและเป็นองค์กรแห่งความสุข