ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า พ.ศ.2562