สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2561 ของอำเภอหล่มเก่า

ภาพกิจกรรมในภารกิจหลัก การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตั้งแต่การประชุม การเก็บตัวอย่างอาหาร การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

 

 

 

 

 

 

  ประมวลภาพ