วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.พนา  พงศ์ชำนะภัย ผอ.รพร.หล่มเก่า  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อ.หล่มเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   

 

 

โดยว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ชั้น ๒ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหล่มเก่าให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนงานที่กำหนด โดยปี ๒๕๖๑ มีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา ๔  ประเด็น ดังนี้

                  ๑. การลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรไม่เกิน ๑๘ ต่อแสน ประชากร โดยมีกิจกรรมหน่วยงานราชการมีคำสั่งและมาตรการความปลอดภัยทางถนน,ชุมชนมีมาตรการความปลอดภัยทางถนน,มีป้ายเตือนจุดเสี่ยง จุดอันตราย, รณรงค์ให้ความรู้ในสถานศึกษา , มีการซ้อมแผนอุบติเหตุ                               

                  ๒. การดูแลผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาสได้รับการดูแลและอยู่ในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีโดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง,พัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพในทุกตำบลและการสำรวจและดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน              

                  ๓.การบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R การลดปริมาณขยะ(Reduce)การนำกลับมาใช้ซ้ำ(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) (Lomkao Zero Waste) จัดกิจกรรมเก็บขยะ Big Cleaning Day และจัดตั้งให้มีธนาคารขยะในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการคัดแยกขยะและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน อย่างน้อยตำบลละ ๑ แห่ง

                 ๔.ลดการเกิดโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้า, วัณโรค )  มีกิจกรรม เพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยชุมชน ผู้นำชุมชน อปท. ปศุสัตว์  สาธารณสุข แบบมีส่วนร่วม และเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแลแบบองค์รวม  โดย  ชุมชน  ผู้นำชุมชน อปท.  แบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้สังคมของบ้านเราพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันประชาชนทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันในปัญหาและวิธีการที่จะแก้ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในอนาคตข้างหน้า

 

 

 ประมวลภาพ