ตารางกิจกรรมปี 2558

มูลนิธิ รพร. สาขาหล่มเก่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าและคปสอ.หล่มเก่า
9 มกราคม กิจกรรม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สนับสนุนการสร้างเสริมความสุของค์กรให้กับชาวคปสอ.หล่มเก่าโดยโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ณ คปสอ.หล่มเก่า
15-16 มกราคม อบรมฟื้นฟูความรู้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.หล่มเก่า ภายใต้มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก "โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ชีวีมีสุข" ณ รพร.หล่มเก่า (ส่วนแรกตั้ง)
5-7 กุมภาพันธ์ กิจกรรม พัฒนาองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม พาชาวคปสอ.หล่มเก่าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีและบริษัทไลอ้อนส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 1 โดยโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ณ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี
9-13 กุมภาพันธ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
10-11 กุมภาพันธ์ ร่วมกิจกรรม อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE ผู้เข้าร่วมประกวด  "หนุ่มสาวสมัยใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาแสพติด ประจำปี 2558" งานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 18 ด้วยการส่งวิทยากรและกระบวนกรเข้าให้ความรู้
ณ สถานีวิทยุ 921 กรป.กลาง สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลหล่มเก่า
12-14 กุมภาพันธ์ กิจกรรม พัฒนาองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม พาชาวคปสอ.หล่มเก่าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีและบริษัทไลอ้อนส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 2 โดยโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ณ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี
13-17 กุมภาพันธ์ ร่วมกิจกรรม "งานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 18"  ด้วยการออกบู๊ทแพทย์แผนไทย กิจกรรมประกวดธิดาขนมเส้น และการประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ร่วมใจป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE IDOL LOMKAO 2015 ณ อำเภอหล่มเก่า
26 กุมภาพันธ์ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 10
ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
12-13 มีนาคม โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยคปสอ.หล่มเก่า ณ ห้องประชุมสีทอง
12-14 มีนาคม กิจกรรม พัฒนาองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม พาชาวคปสอ.หล่มเก่าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีและบริษัทไลอ้อนส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 3 โดยโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ณ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี
17-20 มีนาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหล่มเก่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการนำแนวคิดจิตปัญญามาปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนาองค์กรในผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควบคู่ไปกับการบริการ จากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน...บันดาลใจ : เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

บันทึกการดูงานองค์กรต้นแบบ
31 มีนาคม โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จัดซื้อเครื่องฟอกไต และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา และทำบุญฉลองครบรอบ 36 ปี รพร.หล่มเก่า
ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวลา 9.39 น.

อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำบุญ
ประมวลภาพและเหตุการณ์
2 เมษายน
ร่วมงานพระราชพิธี
"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"
ณ อำเภอหล่มเก่า

ราชกุมารีนารีรัตน์ ๖ ทศวรรษจรัสเจริญ
20-24 กรกฎาคม กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสาธารณสุขเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม ณ สนามกีฬา รพร.หล่มเก่า
28 กรกฎาคม งานพระราชพิธี
"เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา"
ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
12 สิงหาคม ร่วมงานพระราชพิธี
วันแม่แห่งชาติ
ณ อำเภอหล่มเก่า
28-30 ตุลาคม ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือยาวลาพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทหล่ม ด้วยการร่วมแข่งขันเรือยาว และออกร้านมัจฉาพาโชค
ณ หน้าบริเวณวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า
5 ธันวาคม ร่วมงานพระราชพิธี
วันพ่อแห่งชาติ
ณ อำเภอหล่มเก่า