คุณพรวิไล ทิพยานุรักษ์สุกล ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก บริจาค face sheild 3 ลัง

 

 

 

ประมวลภาพ