ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จาก รพร.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ