นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ