ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิงใน ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด