ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลดเลือดดำ ชนิด 1 สาย

 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลดเลือดดำ ชนิด 1 สาย

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลดเลือดดำ (Infusion pump)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลดเลือดดำ ชนิด 1 สาย