ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2559

นายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ได้รับเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท พ.ศ.2559

บทสรุปปาฐกถาพิเศษ "คุณธรรมนำคุณภาพสู่สุขภาวะ"

ตามที่ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ และได้จัดปาฐกถาพิเศษ "คุณธรรมนำคุณภาพสู่สุขภาวะ" โดย ศาสตราจาย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบันดาลใจ : เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหล่มเก่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการนำแนว คิดจิตปัญญามาปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนาองค์กรในผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควบ คู่ไปกับการบริการ จากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบันดาลใจ : เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต
17-20 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพร.หล่มเก่า