โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
180 หมู่ 1 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ 056-709-555
โทรสาร 056-709-845

www.lomkaohospital.com